Koncept för hållbart företagande

För att nå visionen om ett hållbart samhälle behöver vi alla bidra. Särskilt du som företagare är viktig. Det finns ett tydligt samband mellan samhällsutveckling, miljö och näringsliv.

Konceptet för hållbart företagande syftar till att uppmuntra och stödja dig som företagare att utveckla ditt arbete med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Konceptet beskriver vilket ansvar du har när det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Detta för att din verksamhet ska vara en del av en hållbar utveckling.

Dessutom handlar det om att leva upp till kundernas och samhällets förväntningar på dig som företagare, idag och i framtiden.

Idag förväntar sig kunderna att företag arbetar hållbart och många företagare kan vittna om fördelarna med ett sådant arbete. Forskningsresultat visar också att det skapar ett stort värde för ett företag att arbeta hållbart.

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Hållbart entreprenörskap handlar om att låta lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang vara integrerade delar av företagets vision och affärsmodell.

Social hållbarhet innebär bland annat att sträva efter goda arbetsvillkor och rättvisa företag samt att respektera alla aspekter av mänskliga rättigheter.

Att du som företagare tar ett socialt ansvar kan också bidra till ekonomisk tillväxt i ditt företag. Ett företag med en långsiktig plan överlever ofta längre.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda företagets resurser, som material och energi, så effektivt som möjligt, till exempel genom att tillämpa cirkulär ekonomi. Det innebär också att investera företagets vinster på ett hållbart och etiskt sätt.

En cirkulär ekonomi syftar till att eliminera avfall genom att förbruka mindre av våra naturresurser. Avfall ska betraktas som näring för andra processer, vilket är ett synsätt som står i kontrast till den traditionella linjära ekonomin.

En hållbar värld behöver inte betyda lägre kvalitet för konsumenterna eller extra kostnader för tillverkarna. Ett cirkulärt system innebär att reparera, renovera, återanvända, återvinna eller dela för att skapa ett slutet kretslopp. Att använda förnybar energi är också en viktig del av en cirkulär ekonomi.

Miljömässig hållbarhet innebär att arbeta för att minska företagets miljö- och klimatpåverkan, vilket ofta resulterar i fördelar när du marknadsför ditt företag. Att bry sig om miljön som företagare kan skapa nya affärsmöjligheter, bidra till nya kundgrupper och förbättra företagets konkurrenskraft.

Fördelar med ett hållbart entreprenörskap

 • Effektiv användning av företagets resurser
 • Ökad konkurrenskraft
 • Stärker verksamhetens långsiktighet
 • Når ut till nya kundgrupper
 • Skapar nya affärsmöjligheter
 • Starkare varumärke
 • Förbättrade relationer till anställda
 • En känsla av global gemenskap

De globala målen för hållbar utveckling

År 2015 enades världens ledare om 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är nu vårt gemensamma ansvar att använda dessa mål som en vägledning för att skapa en bättre värld senast år 2030.

DUNC-projektet och de produkter och tjänster som utvecklats inom projektet under 2017-2020 har bidragit till att uppfylla målen 7, 8, 11, 12 med delmål 7.2, 8.9, 11.4, 11.6 och 12.8.

Lokala entreprenörer kan använda sig av dessa mål i större utsträckning, för att bidra till en bättre värld och för att främja sina företag.

Hållbart företagande och världsarv

Våra världsarv som är utnämnda av UNESCO är unika platser av stor betydelse för mänskligheten. De ger oss såväl unika möjligheter som ett unikt ansvar. För dig som hållbar företagare i ett världsarv finns det många affärsmöjligheter, samtidigt som det är viktigt att du skyddar världsarvets unika värden.

Vanligtvis förknippar människor produkter och tjänster som utvecklats i ett världsarv med kvalitet. Det kan lokala företag dra nytta av. Ett bra exempel är English Lake District som utnämndes till världsarv år 2017 och därefter har utvecklat cirka 1 500 nya produkter och tjänster kopplade till världsarvet. De har också skapat ett lokalt varumärke som de använder för alla produkter och tjänster som utvecklats i världsarvet eller i dess närliggande omgivningar.

Följande världsarv runt södra Östersjön deltog i DUNC-projektet och kommer att fortsätta att samarbeta:

 • Örlogsstaden Karlskrona (Sverige)
 • Södra Ölands odlingslandskap (Sverige)
 • Kuriska näset (Litauen)
 • De historiska stadskärnorna i Stralsund och Wismar (Tyskland)

De strävar alla efter att bli mer hållbara turistdestinationer. Därför är det naturligt att stötta och uppmuntra lokala företag som är intresserade av att arbeta mer hållbart.