Kvalitetskriterier för produkter och tjänster

För att skapa en gemensam grund för utveckling av produkter och tjänster har vi tagit fram kvalitetskriterier med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som utgångspunkt.

Kriterierna kan användas av alla som är intresserade av hållbar produktutveckling.

Hållbara och innovativa produkter och tjänster lockar besökare, förlänger turistsäsongen, stärker lokala företag och bidrar positivt till marknadsföringen av besöksmål. De gör också att de unika världsarven med omgivningar bevaras och utvecklas och att invånarnas stolthet och kunskap ökar.

Inom ramen för DUNC-projektet har ett stort antal hållbara produkter utvecklats, alla med intentionen att kunna implementeras vid vilket besöksmål som helst.

I början av varje utvecklingsprocess har en särskild checklista/mall använts för att göra en första utvärdering av produkt- eller tjänsteidén. Med varje produkt följer också ett koncept som kan tjäna som inspiration för andra företagare.

Checklista för din produkt eller tjänst

Kriterier för miljömässig hållbarhet

Förlänga turistsäsongen

Ett av syftena med DUNC-projektet har varit att marknadsföra världsarven som destinationer att besöka året runt och därför har flera lågsäsongsprodukter och lågsäsongstjänster utvecklats. De bidrar till att förlänga turistsäsongen och undvika ett ohållbart säsongsmönster med hög besökspåverkan under vissa tider på året.

Att främja turism under lågsäsong stimulerar ekonomisk tillväxt och skapar fler arbetstillfällen för lokalbefolkning och företag. Grupper som är intresserade av att resa under lågsäsong är till exempel seniorer och ungdomar.

Exempel på produkter och tjänster som utvecklats i DUNC-projektet med syfte att förlänga turistsäsongen är Kuriska näsets kampanjvideo och reseguide. De marknadsför besöksmålet som en året runt-destination för människor i alla åldrar. Kuriska näset har också sytt upp nya teaterkostymer för att kunna anordna sina dramatiserade guidade turer även under lågsäsong.

I Karlskrona gör produkten Virtuella världsarvet 360 det möjligt att besöka delar av världsarvet virtuellt, när du vill, genom guidade turer filmade i 360-videoteknik.

Hållbara material

Materialet som används för att utveckla produkter och tjänster bör vara så miljövänligt som möjligt. Att välja hållbara material innebär att du väljer högkvalitativa material med lång livslängd och låg miljöpåverkan.

Det handlar också om att tänka på var materialet kan användas efter att livscykeln för produkten eller tjänsten har upphört. Återanvändning är något bättre än att återvinning, eftersom det minskar behovet av att producera nya material i framtiden.

En produkt eller tjänst med längre livslängd innebär också lägre underhållskostnader. Exempel på hållbara material är bambu, trä, hampa, ull, linne, halm, lera, sten, sand, bivax och kokosnöt. Dessa material är varken skadliga för tillverkaren eller slutanvändaren.

Pysselboken Elis äventyrsresa i Karlskrona är tryckt på miljövänligt papper och är Svanenmärkt. Användare uppmuntras också att återvinna boken.

I Wismar har DUNC-projektet utvecklat en världsarvsled som uppmuntrar besökare att promenera från ett hotellområde till stadens centrum, istället för att ta bilen. Längs leden finns informationsskyltar, gjorda av tegel. Detta är ett material med lång livslängd och som kräver lite underhåll.

Förnybara energikällor

Produkter och tjänster bör använda förnybara energikällor, till exempel solenergi, när det är möjligt. Förnybara energikällor är hållbara, har låg miljöpåverkan och fylls på naturligt.

Förnybar energi minskar föroreningar, såsom luftföroreningar orsakade av förbränning av fossila bränslen, och förbättrar folkhälsan. Exempel på förnybara energikällor är vindkraft, geotermisk kraft, vattenkraft samt våg-, sol- och tidvattenkraft.

Produkter och tjänster från DUNC som använder förnybara energikällor är solcellsbänkarna på södra Öland och den solkraftsdrivna cykelstationen på Kuriska näset. De har bidragit till att uppfylla det globala målet 7.2: Öka andelen förnybar energi i världen.

Hållbart resande

Att resa hållbart innebär att hitta ett sätt att skapa en långsiktig turism som inte skadar natur- och kulturmiljöer.

Ett sätt att minimera de negativa konsekvenserna av turism är att uppmuntra människor att besöka platser i sin närhet, istället för att åka långt bort på semester. Tåg, färja och cykel är mer miljövänliga transportalternativ än bil och flygplan.

DUNC-projektet har bidragit till att uppfylla det globala målet 8.9: Främja gynnsam och hållbar turism. Detta genom att stötta cykel- och vandringsinitiativ på Öland, Kuriska näset och i Wismar. I Karlskrona har DUNC samarbetat med Ark56 som förbinder vandrings-, cykel- och kajakleder i hela Blekinge. Tack vare vårt samarbete går cykelleden nu igenom den centrala delen av Karlskronas världsarv istället för att passera den.

Framför allt handlar det om att öka intresset och medvetenheten om semesteralternativ i södra Östersjöregionen och därmed uppmuntra ett hållbart resande.

Kriterier för social hållbarhet

Uppmuntra utomhusupplevelser

De produkter och tjänster som utvecklats i DUNC-projektet uppmuntrar och underlättar för människor att lämna sina bilar hemma och utforska platser till fots eller på cykel istället. Detta minskar besökarnas miljöpåverkan och förbättrar samtidigt deras hälsa.

En bra infrastruktur gör det lättare för människor att njuta av hållbara utomhusaktiviteter i natur- och kulturarv och för dem att stanna längre på ett ställe.

Exempel på produkter som lockar människor att vistas ute i naturen och träna mer är solcellsstationerna på vandrings- och cykellederna på Öland och Kuriska näset och världsarvsleden i Wismar. Leden i Wismar är ett bra exempel på hur du kan arbeta med det globala målet 11.6: Minska städers miljöpåverkan.

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter och rättigheter och behandlas lika. Om hälften av vår befolkning nekas att leva sitt liv fullt ut är det ett enormt slöseri med världens mänskliga resurser.

Det är också viktigt att både flickor och pojkar har tillgång till starka förebilder och hjältar av båda könen att se upp till, genom historien och idag.

En könsneutral karaktär med ett unisexnamn, Eli, är huvudperson i Karlskronas pysselbok för barn. På så sätt kan både flickor och pojkar identifiera sig med huvudpersonen. Målet var också att ha en balans i boken mellan kvinnor och män av stor betydelse för Karlskronas historia.

I Wismar har DUNC-projektet utvecklat en guidebok för barn där innehållet har skapats av pojkar och flickor från staden. Båda könen har varit inblandade lika mycket i skapandet och bidragit med sina bästa tips för besökare.

Utbildning

Det globala målet 12.8: Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar, beskriver att det är viktigt att människor är medvetna om hållbar utveckling och en livsstil som är i harmoni med naturen.

Vår framtid formas delvis av den unga befolkningen. Det är därför viktigt att inspirera och utbilda dem i tidig ålder för att göra dem stolta över var de kommer ifrån och lära dem värdet av att ta hand om och bevara unika natur- och kulturmiljöer. Ju mer du känner till en plats desto stoltare kommer du att vara över den, mer benägen att tala bra om den och mindre benägen att skada den.

Exempel på produkter som tar höjd för detta är Stralsunds målarbok för barn, Karlskronas pysselbok samt Wismars guidebok för barn.

För vuxna har DUNC skapat ett ambassadörsprogram, där lokalbefolkningen utbildas till ambassadörer. Deltagarna får en större förståelse för sina världsarv och även andra ämnen som hållbarhet och hur man kan vara en välkomnande värd för besökare.

För att ytterligare öka medvetenheten och respekten för världsunika platser bland invånare och besökare har DUNC-projektet också tagit fram ett flertal informationsfilmer.

Kriterier för ekonomisk hållbarhet

Håll det lokalt

Internationellt utbyte inom produktutveckling, hållbarhet och marknadsföring är mycket viktigt. Men produktionskedjan för produkter och tjänster bör förbli lokal.

Genom att engagera lokala företag i produktutvecklingsarbetet kommer regionen att gynnas ekonomiskt på många olika sätt. Leverantörer uppmuntras naturligtvis också att ha en affärsplan som innehåller hållbarhet ur alla tre aspekter (social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet).

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi syftar till att eliminera avfall genom att minska konsumtionen av naturresurser. Avfall bör betraktas som näring för andra processer, vilket står i motsats till den traditionella linjära ekonomin.

En hållbar värld behöver inte betyda sämre kvalitet för konsumenter eller extra kostnader för tillverkare. Ett cirkulärt system innebär att reparera, renovera, återanvända, återvinna eller dela för att skapa ett system med nära kretslopp. Det kan vara lika lönsamt som linjära alternativ.

Långsiktig ekonomisk tillväxt

Människor förknippar vanligtvis produkter och tjänster från ett världsarv med hög kvalitet. Därför är det både logiskt och hållbart att marknadsföra produkter och tjänster kopplat till ett världsarv och dess unika universella värden.

Alla produkter och tjänster som utvecklats i DUNC-projektet har en naturlig koppling till de deltagande världsarven och på Öland har man utvecklat ett gemensamt varumärke för produkter och tjänster som skapas där.

För att hjälpa lokala företag att bättre nyttja de möjligheter som en världsarvsutnämning innebär, samarbetade DUNC-projektet med Tony Watson, marknadschef för världsarvet English Lake District. De har mycket framgångsrikt använt världsarvet som en motor för hållbar tillväxt.